Shimadzu IRAffinity-1 傅立叶变换红外光谱仪

Shimadzu IRAffinity-1 傅立叶变换红外光谱仪

Shimadzu  IRAffinity-1 傅立叶变换红外光谱仪
产品概括
产品详情